ekogwarancja.pro

Wybieramy tylko jedną Jednostkę Certyfikującą

W związku z nowymi zasadami produkcji ekologicznej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022r. informujemy, że podmiot lub grupa podmiotów nie są uprawnione do otrzymania certyfikatu od więcej niż jednej jednostki certyfikującej w odniesieniu do działań prowadzonych w jednym państwie członkowskim, jeżeli chodzi o tę samą kategorię produktów, nawet jeżeli ten podmiot lub grupa podmiotów zajmują się różnymi etapami produkcji, przygotowania i dystrybucji.

Przykład: osoba fizyczna, która posiada gospodarstwo rolne i równolegle prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i w ramach tych form działalności podejmuje jakiekolwiek działania na poszczególnych etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji w stosunku do produktów ekologicznych z tej samej kategorii, podlega certyfikacji wyłącznie w jednej wybranej jednostce certyfikującej.