ekogwarancja.pro

Najważniejsze zmiany w Wymaganiach dla Systemu QMP oraz Standardach Systemu QMP wydanie VI.

Wymagania dla Systemu QMP:

 • certyfikaty są wydawane na okres 12 m-cy;
 • minimalna ilość kontroli niezapowiedzianych to 2% całkowitej liczby nadzorowanych uczestników systemu;
 • możliwość pobierania prób pasz wytworzonych w gospodarstwie producenta;

Standardy Systemu QMP:

 • do Systemu QMP kwalifikują się zwierzęta ściśle określonych ras bydła Limousine (LM),Charolaise (CH),Angus (AN), (AR),Hereford (HH), Salers (SL), Simental (SM), Blonded’Aquitaine (BA),Wagyu (WA), Galoway (GA), Highland (HI), polska czarno-biała (ZB), polska czerwono biała (ZR), polska czerwona (RP), Montbeliarde (MO) oraz mieszańce mięsne (MM), których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mięsnych;
 • producent jest zobowiązany posiadać plan żywienia bydła oraz dążyć do uzyskania zalecanych dziennych przyrostów dla grup zwierząt określonych w zał.1 standardów;
 • wszystkie zwierzęta urodzone w danym gospodarstwie lub tam sprowadzone muszą zostać oznakowane za pomocą dwóch kolczyków i posiadać paszport;
 • cielęta nie mogą być utrzymywane na uwięzi;
 • producent udostępnia Administratorowi Systemu QMP informacje dotyczące obrotu stada oraz zużycia antybiotyków;
 • zwierzętom przebywającym na pastwisku należy zapewnić dostęp do wody niezależnie od pory roku;
 • wszystkie podmioty działające na rynku pasz muszą być pod kontrolą Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • miejsca przechowywania pasz powinny być utrzymywane w czystości;
 • jeżeli wskaźnik śmiertelności bydła jest powyżej 1,5%, uczestnik systemu powinien mieć plan redukcji wskaźnika śmiertelności o 20% rok do roku;
 • producent oraz obsługa muszą uczestniczyć w szkoleniach BHP przynajmniej raz na 3 lata;
 • uczestnik systemu realizuje zobowiązanie do zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 15% w ciągu 5 lat od wprowadzenia niniejszego wymagania lub od przystąpienia do systemu;