ekogwarancja.pro

Certyfikacja – krok po kroku

Certyfikacja – krok po kroku

Wymagania

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30.05.2018r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz wydane akty delegowane i wykonawcze do ww. rozporządzenia.

Przebieg procesu certyfikacji:

  1. złożenie dokumentacji zgłoszeniowej (zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wniosek o certyfikację)
  2. weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej
  3. kontrola z ewentualnym pobieraniem próbek
  4. przegląd dokumentacji pokontrolnej
  5. decyzja w sprawie wydania certyfikatu
  6. nadzór nad wydanymi certyfikatami

Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski są dostępne na stronie do pobrania.

Przyjęcie przez jednostkę kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów jest równoznaczne z objęciem producenta system kontroli i rozpoczęciem procesu planowania kontroli. Za kompletny i poprawny uznawany jest również podpisany i zeskanowany dokument w formie elektronicznej.