ekogwarancja.pro

Certyfikacja – krok po kroku

Certyfikacja – krok po kroku

Wymagania

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. L 189/1 z 20.7.2007, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. L 250/1 z 18.9.2008, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2015, poz. 497 tekst jednolity.).
  • Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. L 334/25 z 12.12.2008, z późn. zm.);

Przebieg procesu certyfikacji:

  1. złożenie dokumentacji zgłoszeniowej (zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wniosek o certyfikację, opis jednostki produkcyjnej)
  2. weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej
  3. kontrola z ewentualnym pobieraniem próbek
  4. przegląd dokumentacji pokontrolnej
  5. decyzja w sprawie wydania certyfikatu
  6. nadzór nad wydanymi certyfikatami

Wniosek i Opis należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w formularzach, które są dostępne na stronie do pobrania.

Przyjęcie przez jednostkę kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów jest równoznaczne z objęciem producenta system kontroli i rozpoczęciem procesu planowania kontroli. Za kompletny i poprawny uznawany jest również podpisany i zeskanowany dokument w formie elektronicznej.

Obszary certyfikacji na zgodność z Rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007