ekogwarancja.pro

Standardowy program kontroli – akwakultura

Standardowy program kontroli – akwakultura

 1. Spotkanie otwierające:
  1. Sprawdzenie aktualności opisu jednostki
  2. Wyjaśnienie zasad kontroli na zgodność z Rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007 ze zm., Rozporządzeniem Komisji (WE) 889/2008 ze zm. oraz Ustawą o rolnictwie ekologicznym z dnia 25.06.2009 ze zm.
  3. Prezentacja działań prowadzonych przez producenta
 2. Fizyczna kontrola gospodarstwa
  Kontrola obiektów produkcyjnych i urządzeń wykorzystywanych w produkcji z uwzględnieniem:
  • działań podjętych przez producenta w celu oddzielenia ekologicznych i nieekologicznych jednostek produkcji akwakultury (jeżeli dotyczy);
  • oceny zgodności podejmowanych działań z wymogami produkcji ekologicznej.
 3. Kontrola dokumentacji z uwzględnieniem:
  • ewidencji towarowej i dokumentacji księgowej na etapie zakupu / przyjęcia ryb, pasz i innych środków produkcji;
  • ewidencji ilości ryb i środków produkcji w tym m.in. dokumentacji zarybień, skarmiania, odłowów;
  • dokumentacji związanej z dobrostanem ryb w tym monitoringiem środowiska wodnego i zdrowia ryb, zabiegami pielęgnacyjnymi, leczeniem, transportem;
  • zapisów dotyczących bezpieczeństwa prowadzonej produkcji w tym m.in. weryfikacja protokołów kontroli Inspekcji Weterynaryjnej, zapisów odnoszących się do zabiegów mycia, dezynfekcji urządzeń i obiektów produkcyjnych, warunków składowania środków produkcji;
  • dokumentacji i ewidencji sprzedaży ryb i/lub produktów zwierzęcych;
  • pozostałej dokumentacji pozwalającej na weryfikację spełniania wymogów produkcji ekologicznej w sektorze akwakultury.
  • Weryfikacja decyzji wydanych przez WIJHARS w sprawie odstępstw – jeśli dotyczy.
  • W przypadku pierwszej kontroli lub gdy producent nie rozpoczął działalności w zakresie zgłoszonej kategorii, weryfikacja ww. elementów będzie się odbywać na podstawie stworzonego systemu przedstawionego przez producenta, który będzie wdrożony z chwilą rozpoczęcia działalności.
 4. Pobranie próbek
  1. Weryfikacja systemu i metodyki pobierania prób prowadzonych przez producenta;
  2. Pobieranie próbek środków produkcji i produktów oraz sporządzenie protokołu z pobierania prób (pobieranie prób nie jest czynnością obligatoryjną i jest realizowane przez jednostkę na podstawie prowadzonego systemu analizy ryzyka lub wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, co do zgodności metod produkcji z wymogami produkcji ekologicznej w sektorze akwakultury).
 5. Wypełnienie protokołu i jego omówienie
 6. Spotkanie zamykające
  • podsumowanie wyników kontroli, przedstawienie zauważonych niedociągnięć, odchyleń, niezgodności i proponowanych działań naprawczych oraz poinformowanie producenta o procedurze odwołania od zapisów protokołu kontroli;
  • wniesienie do protokołu uwag producenta i podpisanie protokołu.

Standardowy program kontroli jednostki Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. jest tylko przykładem i nie jest zamknięty. W poszczególnych przypadkach jest on dostosowywany do działań prowadzonych przez kontrolowanego producenta. Jest oparty na wymaganiach stawianych przez Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007 z późn. zm., Rozporządzenie Komisji (WE) 889/2008 z późn. zm. oraz Ustawę o rolnictwie ekologicznym z późn. zm.