ekogwarancja.pro

Standardowy program kontroli – pozyskiwanie dziko rosnących roślin, ich części oraz grzybów

Standardowy program kontroli – pozyskiwanie dziko rosnących roślin, ich części oraz grzybów

 1. Spotkanie otwierające:
  1. Sprawdzenie aktualności opisu jednostki i przedstawionej przez producenta dokumentacji
  2. Wyjaśnienie zasad kontroli na zgodność z Rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007 ze zm., Rozporządzeniem Komisji (WE) 889/2008 ze zm., oraz Ustawą o rolnictwie ekologicznym z dnia 25.06.2009 ze zm. oraz innymi aktami prawnymi mającymi wpływ na wydanie certyfikatu zgodności, m.in. Ustawą o lasach z dn. 28.09.1991 r., Ustawą o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 ze zm.; Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin i grzybów z dn. 9.10.2014 r.
  3. Prezentacja działań prowadzonych przez producenta
 2. Fizyczna kontrola zakładu i prowadzonej dokumentacji
  1. Fizyczna kontrola obiektów produkcyjnych i/lub składowania z uwzględnieniem:
   • drogi produktu oraz działań podjętych przez producenta w celu oddzielenia produktu ekologicznego od nieekologicznego;
   • oceny bezpieczeństwa produktów pod kątem zgodności podejmowanych działań z wymogami produkcji ekologicznej;
   • etykietyzacji produktów.
  2. Kontrola dokumentacji z uwzględnieniem:
   • ewidencji towarowej i dokumentacji księgowej na etapie przyjęcia, produkcji, magazynowania, wydania, transportu oraz dokumentowania ekologicznego statusu surowców/produktów wprowadzanych do produkcji/obrotu;
   • zapisów dotyczących bezpieczeństwa produktów w tym weryfikacja protokołów z kontroli przeprowadzonych przez upoważnione organy nadzoru, kontrola zapisów odnoszących się do zabiegów mycia, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, weryfikacja użycia substancji pomocniczych i dodatków do żywności oraz zaświadczeń potwierdzających brak stosowania w ich produkcji organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO).
  3. Fizyczna wizytacja obszarów pozyskiwania oraz punktów skupu i jeśli jest to możliwe zbieraczy w trakcie zbioru (oszacowanie maksymalnych ilości zbioru, określenie wpływu pozyskiwania i zdefiniowanie ewentualnych zagrożeń dla obszaru pozyskiwania, weryfikacja stosowanych praktyk dobrego zbioru, prowadzonej dokumentacji skupowej, list zbieraczy, przeprowadzenie wywiadu ze zbieraczami, weryfikacja: miejsc składowania i suszenia surowców przez zbieraczy, organizacji transportu do punktów skupu, prowadzonego monitoringu obszarów certyfikowanych i zbieraczy ), weryfikacja oświadczeń stron trzecich potwierdzających brak stosowania środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej na obszarze pozyskiwania w okresie ostatnich trzech lat oraz pozwoleń wydanych przez RDOŚ na pozyskiwanie dziko rosnących roślin objętych ochroną, weryfikacja map obszarów zgłoszonych do certyfikacji, weryfikacja przeprowadzanych szkoleń i ich zakresu dla zbieraczy, weryfikacja etapu przyjęcia surowców na punkt skupu oraz ich składowania.

   W przypadku pierwszej kontroli lub gdy producent nie rozpoczął działalności w zakresie zgłoszonej kategorii, weryfikacja ww. elementów będzie  się odbywać na podstawie stworzonego systemu przedstawionego przez producenta, który będzie wdrożony z chwilą rozpoczęcia działalności.
 3. Pobranie próbek
  1. Weryfikacja systemu i metodyki pobierania prób prowadzonych przez producenta;
  2. Pobieranie próbek surowców, wyrobów gotowych, dodatków itp. oraz sporządzenie protokołu z pobierania prób (pobieranie prób nie jest czynnością obligatoryjną).
 4. Wypełnienie protokołu i jego omówienie
 5. Spotkanie zamykające
  • podsumowanie wyników kontroli, przedstawienie zauważonych niedociągnięć, odchyleń, niezgodności i proponowanych działań naprawczych oraz poinformowanie producenta o procedurze odwołania od zapisów protokołu z kontroli;
  • wniesienie do protokołu uwag producenta i podpisanie protokołu.

Standardowy program kontroli jednostki Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. jest tylko przykładem i nie jest zamknięty. W poszczególnych przypadkach jest on dostosowywany do działań prowadzonych przez kontrolowanego producenta. Jest oparty na wymaganiach stawianych przez Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007 z późn. zm., Rozporządzenie Komisji (WE) 889/2008 z późn. zm. oraz Ustawę o rolnictwie ekologicznym z późn. zm.