ekogwarancja.pro

Standardowy program kontroli – produkcja roślinna i zwierzęca

Standardowy program kontroli – produkcja roślinna i zwierzęca

 1. Spotkanie otwierające:
  • Omówienie celu i zakresu kontroli
  • Omówienie planu kontroli
  • Weryfikacja opisu gospodarstwa
  • Weryfikacja działań korygujących podjętych przez producenta z tytułu nałożenia sankcji na podstawie poprzedniej kontroli
 2. Przegląd gospodarstwa
  1. Produkcja roślinna
   • Weryfikacja planu produkcji i nawożenia złożonego przez producenta
   • Ocena upraw i pól
   • Weryfikacja stosowanego materiału rozmnożeniowego
   • Fizyczna kontrola obiektów składowania produktów z uwzględnieniem działań podjętych przez producenta w celu oddzielenia produktu ekologicznego od z okresu konwersji lub nieekologicznego
  2. Produkcja zwierzęca
   • Weryfikacja pochodzenia zwierząt
   • Weryfikacja sposobu żywienia zwierząt
   • Ocena wybiegów i pomieszczeń inwentarskich
   • Identyfikacja stosowanych zabiegów weterynaryjnych
   • Weryfikacja dokumentów kupna i sprzedaży zwierząt oraz pasz
   • Ocena spełnienia wymagań w zakresie odstępstw od zasad rolnictwa ekologicznego
  3. Pobranie próbek
   • Ewentualne pobranie do analiz próbek gleby, roślin, paszy lub magazynowanych produktów
  4. Dokumentacja
   • Weryfikacja prowadzonych przez producenta zapisów w zakresie produkcji roślinnej: np. zakup środków produkcji i ich stosowanie w poszczególnych uprawach, itp.
   • Weryfikacja prowadzonych przez producenta zapisów w zakresie produkcji zwierzęcej: np. żywienie zwierząt, identyfikacja zwierząt, zakup i sprzedaż zwierząt itp.
   • Weryfikacja zapisów dotyczących reklamacji składanych producentowi przez kupujących produkty
   • Weryfikacja dokumentacji księgowej
   • Weryfikacja wielkości produkcji i sprzedaży produktów z odniesieniem do ekologicznych metod produkcji
   • Weryfikacja decyzji wydanych przez WIJHARS lub GIJHARS w sprawie odstępstw
 3. Wypełnienie protokołu z kontroli
 4. Spotkanie zamykające
  • Omówienie wyników kontroli
  • Poinformowanie o możliwości odwołania się lub złożenia reklamacji
  • Podpisanie protokołu

Standardowy program kontroli jednostki Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. jest tylko przykładem i nie jest zamknięty. W poszczególnych przypadkach jest on dostosowywany do działań prowadzonych przez kontrolowanego producenta. Jest oparty na wymaganiach stawianych przez Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007 z późn. zm., Rozporządzenie Komisji (WE) 889/2008 z późn. zm. oraz Ustawę o rolnictwie ekologicznym z późn. zm.