ekogwarancja.pro

Standardowy program kontroli – pszczelarstwo

Standardowy program kontroli – pszczelarstwo

 1. Spotkanie otwierające:
  • Omówienie celu i zakresu kontroli
  • Omówienie planu kontroli
  • Weryfikacja opisu jednostki produkcyjnej
  • Weryfikacja działań korygujących podjętych przez producenta z tytułu nałożenia sankcji na podstawie poprzedniej kontroli
 2. Przegląd gospodarstwa pasiecznego
  • Weryfikacja lokalizacji pasieki połączona z oceną pożytków pszczelich
  • Przegląd pasieki (pasiek), pracowni i rodziny pszczelej
  • Weryfikacja prowadzonych przez producenta zapisów: miodobranie, leczenie, dokarmianie, produkcja wosku i węzy, dokumentacja sprzedaży, znakowanie produktów ekologicznych
  • Fizyczna kontrola obiektów składowania produktów (jeśli dotyczy – z uwzględnieniem działań podjętych przez producenta w celu oddzielenia produktu ekologicznego od z okresu konwersji lub nieekologicznych)
  • Weryfikacja decyzji wydanych przez WIJHARS w sprawie odstępstw – jeśli dotyczy.
 1. Pobranie próbek
  • Ewentualne pobranie do analiz próbek gleby, roślin, paszy lub magazynowanych produktów
 1. Wypełnienie protokołu z kontroli
 2. Spotkanie zamykające
  • Omówienie wyników kontroli
  • Poinformowanie o możliwości odwołania się lub złożenia reklamacji
  • Podpisanie protokołu

Standardowy program kontroli jednostki Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. jest tylko przykładem i nie jest zamknięty. W poszczególnych przypadkach jest on dostosowywany do działań prowadzonych przez kontrolowanego producenta. Jest oparty na wymaganiach stawianych przez Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007 z późn. zm., Rozporządzenie Komisji (WE) 889/2008 z późn. zm. oraz Ustawę o rolnictwie ekologicznym z późn. zm.