ekogwarancja.pro

Definicje

Definicje

Certyfikacja

Produkcja ekologicznego produktu spożywczego musi podlegać kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 wyklucza sprzedaż produktów ekologicznych, bez potwierdzenia certyfikatem, wydanym przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. W tym momencie wiarygodność jakości ekologicznego produktu rozkłada się na dwa podmioty: producenta i jednostkę certyfikującą. Prowadzi to do wzrostu zaufania konsumenta, że ekologiczny produkt którego on poszukuje, jest nim faktycznie. Wszystkie zabezpieczenia prawno-systemowe kontroli i certyfikacji mają jeden cel: udowodnienie ekologicznej jakości produktu, oferowanego konsumentowi. W rolnictwie ekologicznym ocenia się i kontroluje procesy jej wytwarzania „od pola do stołu”. Kontrola obejmuje gospodarstwa rolne, zakłady przetwórcze, firmy zajmujące się dystrybucją, eksportem i importem oraz handlem detalicznym. Ekologiczna żywność na rynku musi być objęta programem kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej.

Przetwórstwo ekologiczne

Przetworzony produkt spożywczy

Za przetworzony produkt ekologiczny, można jedynie uznać taki, który podlegał ekologicznemu przetwórstwu, regulowanym przepisami prawnymi Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.  Wieloskładnikowy przetworzony produkt ekologiczny zawiera co najmniej 95% składników pochodzenia rolniczego, wytworzonych według zasad rolnictwa ekologicznego.  Pozostałe 5% składników pochodzenia rolniczego może być nie ekologiczne, jeśli wymieniono je w załączniku IX, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.  Zawartość procentowa odnosi się do surowców rolniczych, w przeliczeniu na powietrznie suchą masę. W przetworzonym produkcie ekologicznym mogą znaleźć się dodatki, nie będące produktami rolniczymi, ale jedynie wymienione w załączniku VIII, sekcja A, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. W trakcie przetwarzania mogą zostać użyte w procesie technologicznym substancje, wymienione w załączniku VIII, sekcja B, nie wchodzące w końcowy skład produktu.

Zabrania się promieniowania jonizującego w obróbce produktu ekologicznego lub składników wchodzących w skład przetworzonego produktu oraz używania jakichkolwiek substancji pochodzących z organizmów modyfikowanych genetycznie.

Etykieta przetworzonego produktu

Przetworzony produkt może być opatrzony etykietą produktu ekologicznego pod warunkiem, iż w jego składzie co najmniej 95 % komponentów rolniczych jest wytworzonych w zgodzie z zasadami rolnictwa ekologicznego.  Pozostałe 5 % składników jest uwzględnione w załączniku VIII, sekcja A, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Produkty roślinne z okresu konwersji

Produkt nieprzetworzony [np. marchew] lub przetworzony ale zawierający tylko jeden składnik roślinny pochodzenia rolniczego w ilości co najmniej 95 %, a pozostałe 5 % składników jest uwzględnione w załączniku IX, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, może być opatrzony etykietą z napisem „produkt z upraw w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne” pod warunkiem, że został spełniony wymóg co najmniej 12 miesięcy okresu konwersji, poprzedzający zbiór produktu roślinnego. Etykieta takiego produktu musi zostać zatwierdzona przez jednostkę certyfikującą. Etykieta nie może być opatrzona unijnym logiem rolnictwa ekologicznego.

Rolnictwo Ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji rolnej, opartym na wykorzystaniu naturalnych procesów, zachodzących w gospodarstwie rolnym. Podstawą nawożenia w produkcji roślinnej są nawozy organiczne takie jak: kompost, obornik, gnojowica, nawozy zielone. Chów zwierząt z kolei oparty jest na paszach własnych. W ekologicznym systemie produkcji wyklucza się stosowanie syntetycznych substancji takich jak: nawozy sztuczne, chemiczne pestycydy, hormony wzrostu. Nie dopuszczalne jest również wykorzystywanie organizmów modyfikowanych genetycznie i ich pochodnych.

Nie oznacza to jednak, że w tym systemie gospodarowania nie nawozi się i nie chroni roślin przed szkodnikami i chorobami. Podstawą nawożenia roślin są nawozy organiczne, wyprodukowane w danym gospodarstwie. Stosowane są także nawozy mineralne.

Czy warto posiadać gospodarstwo ekologiczne? Zdecydowanie tak. Rolnictwo ekologiczne stanowi ogromną szansę dla polskiej wsi. Temu zdaniu już nikt dziś nie zaprzeczy. Rolnictwo ekologiczne to nie skansen i zacofanie. Rolnictwo ekologiczne jest nowoczesne, daje mieszkańcom wsi możliwość korzystania ze zdobyczy cywilizacji, wygodnego i godziwego życia, daje im szansę do stałego rozwoju. EKOGWARANCJA PTRE jest pewna, że jest to droga właściwa i bezpieczna.

Żywność ekologiczna

Głównym celem rolnictwa ekologicznego jest produkcja żywności jakości ekologicznej.  Jest to żywność wysokiej jakości, ponieważ surowce do jej wytworzenia pochodzą z gospodarstw ekologicznych, położonych w terenach o czystych glebach, powietrzu i wodzie, nie zanieczyszczonych wpływami przemysłu, czy infrastruktury komunalnej.  W gospodarstwach ekologicznych stosowane są ścisłe metody produkcji, które na dodatek są jeszcze kontrolowane przez niezależne, profesjonalne organizacje certyfikujące.  Przetwarzanie surowców ekologicznych także objęte jest ścisłym reżimem technologicznym, podlegającym dodatkowej kontroli.

Żywność ekologiczna charakteryzuje się specyficznymi cechami. Tymi cechami są:

  • wyprodukowana jest według ściśle określonych zasad rolnictwa ekologicznego, ujętych w postaci przepisów prawnych,
  • proces jej powstawania jest śledzony, kontrolowany i udokumentowany „od pola do stołu”,
  • odpowiedzialność za jej jakość ponosi producent i jednostka kontrolująca proces produkcji.

Żywność ekologiczna na rynku

Żywność ekologiczna oferowana indywidualnemu konsumentowi musi spełniać wszystkie przepisy, dopuszczające produkty żywnościowe do obrotu detalicznego oraz powinna być zapakowana w jednostkowe opakowania i oznakowana.  Ten dodatkowy wymóg nie musi być spełniony, jeśli sprzedawcą jest rolnik, legitymujący się aktualnym certyfikatem, na którym wymienione są sprzedawane przez niego produkty żywnościowe oraz sklep kontrolowany przez jednostkę certyfikującą, z aktualnym certyfikatem, gdzie luzem mogą być sprzedawane ekologiczne produkty żywnościowe.

Etykieta produktu ekologicznego

Etykieta ekologicznego produktu żywnościowego wymienia informacje obowiązujące na wszystkich produktach żywnościowych, takie jak: nazwa produktu, nazwa i adres producenta, data produkcji, okres przydatności do spożycia itp. Dodatkowo etykieta zawiera numer upoważnienia nadanego jednostce certyfikującej [np. PL-EKO-01] przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz unijne logo rolnictwa ekologicznego.

Unijne logo rolnictwa ekologicznego