ekogwarancja.pro

Zasady postępowania w sprawie odwołań i skarg

Zasady postępowania w sprawie odwołań i skarg

Odwołania

Kto i jak może złożyć odwołanie?

Producentowi przysługuje prawo złożenia Odwołania od każdej decyzji Dyrektora ds. certyfikacji wydanej w procesie certyfikacji.

Odwołanie należy złożyć do Ekogwarancja PTRE w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem (w przypadku przesłania odwołania pocztą decyduje data nadania przesyłki).

Uwaga!

Jeżeli Producent, kwestionując otrzymaną decyzję, zamierza złożyć zastrzeżenia do wyników analizy wykonanej w laboratorium, Producent zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek do Ekogwarancja PTRE w terminie 7 dni od otrzymania decyzji.

Jak prawidłowo złożyć odwołanie?

W odwołaniu należy wskazać dokładnie swoje dane oraz oznaczyć decyzję, której odwołanie dotyczy. W celu prawidłowego i niezwłocznego rozpoznania, w treści odwołania należy podać z jakim rozstrzygnięciem zawartym w decyzji odwołujący się nie zgadza oraz uzasadnić swoje stanowisko. Należy również wskazać dowody potwierdzające stanowisko przedstawione w odwołaniu.

Kiedy Jednostka dostanie odwołanie?

Jednostka Certyfikująca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, potwierdza otrzymanie każdego  Odwołania.

Co po otrzymaniu odwołania?

Producent może zostać wezwany do sprecyzowania lub uzupełnienia odwołania, w przypadku gdy treść odwołania nie zawiera informacji umożliwiających jego rozpoznanie

Organem właściwym do rozpoznania i rozstrzygnięcia każdego odwołania jest Zarząd Jednostki Certyfikującej.

Zarząd w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do wszechstronnego i obiektywnego rozpoznania odwołania uprawniony jest w szczególności podjąć następujące czynności:

  • zażądać przeprowadzenia ponownego przeglądu sprawy przez Specjalistę ds. Certyfikacji, który nie był zaangażowany w wydanie zaskarżonej decyzji;
  • uzyskać stanowisko jednego lub kilku ekspertów posiadających niezbędną wiedzę
  • zlecić przeprowadzenie kontroli wyrywkowej zapowiedzianej lub niezapowiedzianej
  • zwrócić się do właściwego laboratorium z wnioskiem o przeprowadzenie ponownych badań lub o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przekazanych wyników badań.

Kiedy odwołanie zostanie rozstrzygnięte?

Rozpoznanie i rozstrzygnięcie odwołania następuje w terminie 30 dni. Zarząd rozpoznaje odwołanie wydając decyzję, którą doręcza się Producentowi. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie.

Skargi

Kto i jak może złożyć skargę?

Producent może składać Skargi zawierające zastrzeżenia i uwagi dotyczące wszelkich czynności lub działań Jednostki Certyfikującej (w tym osób i podmiotów działających w jej imieniu) podjętych w ramach procesu certyfikacji w innej formie niż decyzja Dyrektora ds. Certyfikacji. Skarga może dotyczyć także czynności i działań zaniechanych przez Jednostkę Certyfikacyjną, do podjęcia których była ona zobowiązana w ramach działań certyfikacyjnych. Inne osoby i podmioty mogą wnosić Skargi odnoszące się do zgodności wyrobów z wymaganiami certyfikacyjnymi

Skargi składa się w formie pisemnej, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na adres poczty email Jednostki Certyfikującej. W skardze należy opisać czynność lub działanie, ewentualnie zaniechanie Jednostki Certyfikującej, których skarga dotyczy.

Kiedy Jednostka dostanie skargę?

Jednostka Certyfikująca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, potwierdza otrzymanie każdej skargi.

Organem właściwym do rozpoznania i rozstrzygnięcia skargi jest Zarząd Jednostki Certyfikującej.

Co po otrzymaniu skargi?

W celu dokładnego wyjaśnienia sprawy, Zarząd może zobowiązać wnoszącego skargę, Producenta lub osoby których skarga dotyczy do złożenia wyjaśnień osobiście lub na piśmie, jak również do przedstawienia określonych dokumentów, może zarządzić również przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego rozpoznania skargi.

Kiedy skarga zostanie rozstrzygnięta?

Rozpoznanie i rozstrzygnięcie skargi następuje w terminie 30 dni. Wnoszącego skargę zawiadamia się na piśmie o sposobie rozpoznania skargi. Jeżeli skarga dotyczyła zgodności wyrobu z wymaganiami certyfikacyjnymi, o sposobie jej rozpoznania zawiadamia się również Producenta, którego skarga dotyczyła.