ekogwarancja.pro

Integrowana produkcja roślin

Integrowana produkcja roślin

Warunkiem uzyskania przez Producenta certyfikatu na wnioskowane produkty jest stwierdzenie przez Ekogwarancja PTRE, że Producent spełnia wymagania określone w ustawie o środkach ochrony roślin i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach, Metodykach Integrowanej Produkcji zatwierdzonych przez GIORiN, w programie certyfikacji. Do wymagań tych zalicza się w szczególności:

 • ukończenie szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiadanie zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia lub spełnia wymagania określone w art. 64 ust. 4 i 5 oraz 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;
 • prowadzenie produkcji i ochrony roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • stosowanie nawożenia na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin;
 • prawidłowe dokumentowanie, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach, prowadzenia działań związanych
  z integrowaną produkcją roślin;
 • przestrzeganie przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach, o których mowa powyżej;
 • nie przekroczenie najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w próbkach pobranych do badań laboratoryjnych;
 • przestrzeganie przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach, o których mowa powyżej;
 • spełnienie dodatkowych wymagań określonych w programie certyfikacji.

Przebieg procesu certyfikacji

Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

 • złożenie dokumentacji zgłoszeniowej
 • weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej
 • kontrola z ewentualnym pobieraniem próbek
 • przegląd dokumentacji pokontrolnej,
 • złożenie wniosku o wydanie certyfikatu wraz z uzupełnionymi notatnikami
 • decyzja w sprawie wydania certyfikatu
 • nadzór nad wydanymi certyfikatami