ekogwarancja.pro

Zasady postępowania w sprawie odwołań i skarg

Zasady postępowania w sprawie odwołań i skarg

Odwołania

Kto i jak może złożyć odwołanie?

Producentowi przysługuje prawo złożenia Odwołania od każdej decyzji Dyrektora ds. certyfikacji wydanej w procesie certyfikacji.

Odwołanie należy złożyć do Ekogwarancja PTRE w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem (w przypadku przesłania odwołania pocztą decyduje data nadania przesyłki).

Uwaga!

Jeżeli Producent, kwestionując otrzymaną decyzję, zamierza złożyć zastrzeżenia do wyników analizy wykonanej w laboratorium, Producent zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek do Ekogwarancja PTRE w terminie 7 dni od otrzymania decyzji.

Jak prawidłowo złożyć odwołanie?

W odwołaniu należy wskazać dokładnie swoje dane oraz oznaczyć decyzję, której odwołanie dotyczy. W celu prawidłowego i niezwłocznego rozpoznania, w treści odwołania należy podać z jakim rozstrzygnięciem zawartym w decyzji odwołujący się nie zgadza oraz uzasadnić swoje stanowisko. Należy również wskazać dowody potwierdzające stanowisko przedstawione w odwołaniu.

Kiedy Jednostka dostanie odwołanie?

Jednostka Certyfikująca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, potwierdza otrzymanie każdego  Odwołania.

Co po otrzymaniu odwołania?

Producent może zostać wezwany do sprecyzowania lub uzupełnienia odwołania, w przypadku gdy treść odwołania nie zawiera informacji umożliwiających jego rozpoznanie

Organem właściwym do rozpoznania i rozstrzygnięcia każdego odwołania jest Zarząd Jednostki Certyfikującej.

Zarząd w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do wszechstronnego i obiektywnego rozpoznania odwołania uprawniony jest w szczególności podjąć następujące czynności:

  • zażądać przeprowadzenia ponownego przeglądu sprawy przez Specjalistę ds. Certyfikacji, który nie był zaangażowany w wydanie zaskarżonej decyzji;
  • uzyskać stanowisko jednego lub kilku ekspertów posiadających niezbędną wiedzę
  • zlecić przeprowadzenie kontroli wyrywkowej zapowiedzianej lub niezapowiedzianej
  • zwrócić się do właściwego laboratorium z wnioskiem o przeprowadzenie ponownych badań lub o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przekazanych wyników badań.

Kiedy odwołanie zostanie rozstrzygnięte?

Rozpoznanie i rozstrzygnięcie odwołania następuje w terminie 30 dni. Zarząd rozpoznaje odwołanie wydając decyzję, którą doręcza się Producentowi. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie.