ekogwarancja.pro

Wymagania dla QMP Bydło

Wymagania dla QMP Bydło

 1. Istnieje możliwość identyfikacji zwierząt QMP pod kątem rasy.
 2. Zwierzęta są oznakowane oraz prowadzony jest rejestr urodzeń oraz zakupu zwierząt.
 3. Osoby zajmujące się  utrzymaniem zwierząt posiadają umiejętności w obchodzeniu się z bydłem.
 4. Krowy są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt przed, w trakcie oraz podczas porodu.
 5. Kastracja oraz dekornizacja odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 6. Jałówki i buhajki są utrzymywane w oddzielnych grupach.
 7. Budynki w których jest utrzymywane bydło są czyszczone i dezynfekowane.
 8. Cielęta są utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt.
 9. Gospodarstwo współpracuje z lekarzem weterynarii w zakresie profilaktyki i leczenia zwierząt oraz prowadzony jest stosowny rejestr tych zabiegów.
 10. Leki dla zwierząt oraz wykonywane zabiegi weterynaryjne są zgodne z obowiązującym prawem, przestrzegane są terminy karencji oraz prowadzone są stosowne rejestry.
 11. W przypadku, gdy w trakcie szczepienia w ciele zwierzęcia pozostanie igła lub jej część, producent posiada odnotowany w dokumentacji numer kolczyka tego zwierzęcia.
 12. Żywienie jest zgodne z zaleceniami opasania Systemu QMP oraz producent posiada plan żywienia bydła.
 13. W gospodarstwie prowadzony jest rejestr oprysków stosowanych na użytkach zielonych oraz przestrzegana jest odpowiednia obsada zwierząt na pastwiskach.
 14. Przestrzegany jest zakaz stosowania w żywieniu zwierząt stymulatorów wzrostu oraz nielicencjonowanych środków weterynaryjnych.
 15. Zwierzęta mają dostęp do wody pitnej.
 16. Pasza z zakupu pochodzi od członków systemu QMP lub innego systemu zapewniania jakości zgodnego z normą europejską PN-EN 17065.
 17. Samodzielne wytwarzanie pasz odbywa się w z zachowaniem odpowiedniego stanu higienicznego magazynów zbóż, urządzeń do zbioru i podawania paszy oraz producent jest zarejestrowany w urzędzie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 18. Pasze dla zwierząt są przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie oraz prowadzony jest rejestr występowania gryzoni.
 19. Automaty do zadawania pasz są utrzymywane w należytym stanie higienicznym.
 20. Podczas załadunku i rozładunku zwierząt minimalizuje się czynniki stresogenne oraz czynniki mogące przyczyniać się do zadawania cierpienia zwierzętom.
 21. W przypadku transportu bydła odbywa się on przez zatwierdzonego w systemie przewoźnika.
 22. Podczas transportu bydło podzielone jest w zależności od płci i wielkości oraz na grupy o odpowiedniej liczebności.
 23. Pojazdy przed transportem zwierząt są odpowiednio myte i dezynfekowane oraz pojazdy zaopatrzone są w odpowiednią wentylację.
 24. W gospodarstwie bydło przebywa z dala od niebezpiecznych materiałów oraz ogrodzenia są wykonane w sposób uniemożliwiający ich sforsowanie.
 25. Obsada zwierząt dostosowana jest do powierzchni pomieszczeń oraz przestrzegany jest zakaz trzymania bydła na uwięzi.
 26. Bydło utrzymywane przez cały rok na pastwisku ma zapewnione miejsce na schronienie oraz dostęp do wody.
 27. Gospodarstwo posiada urządzenia takie jak np. przepędy, poskromy umożliwiające bezpieczną kontrolę bydła i jego leczenie.
 28. Gospodarstwo odpowiednio postępuje z wytworzonymi odpadami.
 29. Przestrzegane są odpowiednie dawki stosowanych nawozów naturalnych na pastwiskach.