ekogwarancja.pro

Uwaga przetwórcy żywności!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2022r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące zasady produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30.05.2018r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz wydane akty delegowane i wykonawcze do ww. rozporządzenia. Omawiane akty prawne znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne.

Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zmianami odnoszącymi się do nowych przepisów regulujących wymogi produkcji ekologicznej  i dostosowania swojej działalności do tych aktów prawnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w obowiązującej od 1 stycznia 2022 legislacji.

1. Zgodnie z załącznikiem II częścią IV pkt. 222(b) rozporządzenia 2018/848 w przetwórstwie spożywczym dopuszcza się użycie substancji i produktów zdefiniowanych w art. 3 ust. 2 lit. c) i lit d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 znakowanych jako naturalne substancje aromatyczne lub naturalne preparaty aromatyczne zgodnie z art. 16 ust. 2, 3 i 4 tego rozporządzenia. Zgodnie z nowymi przepisami środki aromatyzujące stosowane przy produkcji ekologicznej liczone będą jako składniki pochodzenia rolniczego, w związku z czym w przypadku zastosowania tych środków w jakości nieekologicznej ich ilość łącznie z innym nieekologicznymi składnikami pochodzenia rolniczego nie może stanowić wagowo więcej niż 5 % wszystkich składników pochodzenia rolniczego w produkcie. Przekroczenie tego progu spowoduje, że wytworzony produkt nie spełni definicji produktu ekologicznego.

W związku z powyższym w  odniesieniu do produktów, w składzie których znajdują się naturalne substancje aromatyzujące jednostka wymagać będzie przedłożenia zaświadczenia/specyfikacji od producenta/dystrybutora, iż są one zgodne z definicję zawartą w art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008. Prosimy o zgromadzenie dokumentów z tym związanych możliwie niezwłocznie. W przypadku braku zgodności stosowanych dotychczas substancji aromatyzujących z nowymi przepisami należy dostosować recepturę produktu do tych przepisów poprzez znalezienie substancji alternatywnych.

Ekologiczne, certyfikowane środki aromatyzujące mogą być stosowane w produkcji ekologicznej bez ograniczeń ilościowych o których mowa powyżej.

2. Dodatki do żywności i substancje wspomagające przetwarzanie zostały ujęte w rozporządzeniu wykonawczym KOMISJI (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającym na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającym ich wykazy w  załączniku  nr V. W stosunku do niektórych dodatków i substancji pomocniczych zostały wpisane „warunki i ograniczenia szczególne”. Najważniejszym aspektem jest ograniczenie stosowania od 1 stycznia 2022r. niektórych dodatków do żywności tylko w przypadku gdy pochodzą one z produkcji ekologicznej. Prosimy o ponowną analizę dodatków używanych w przetwórstwie żywności i w przypadku braku zgodności stosowanych dodatków z nowymi przepisami znalezienia rozwiązań alternatywnych spełniających nowe wymogi.

3. Załącznik IX rozporządzenia Komisji WE 889/2008 zawierający wykaz składników pochodzenia rolniczego nieprodukowanych metodami ekologicznymi, które można użyć w produkcji ekologicznej, będzie miał zastosowanie do dnia 31.12.2023r w ramach przepisów przejściowych określonych w  rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15.07.2021 r. – zezwalającym na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej.

4. Zgodnie z nowymi przepisami w załączniku nr IV do rozporządzenia wykonawczego KOMISJI (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej zostaną umieszczone produkty do czyszczenia i dezynfekcji obiektów służących do przetwarzania i przechowywania. Na dzień dzisiejszy omawiany załącznik nie precyzuje takich substancji i produktów (przewidywany termin uzupełnienia załącznika po 31.12.2023r.). Oznacza to, że do czasu umieszczenia produktów w wykazie w czyszczeniu i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i otoczenia produkcyjnego można w dalszym ciągu stosować produkty posiadające właściwe atesty zezwalające na ich użycie w produkcji żywności.

5. Nowe regulacje prawne wprowadzają nowe definicje kategorii działalności tj. produkcja, przygotowywanie (obejmujące m.in. dotychczasową kategorię przetwórstwa), dystrybucja/wprowadzanie do obrotu, przechowywanie, import, eksport. W ramach każdej z omawianych kategorii mamy do czynienia dodatkowo z kategoriami produktów tj. nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy roślin, zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce, algi i nieprzetworzone produkty akwakultury, przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury wykorzystywane jako żywność, pasze, wino i inne produkty wymienione w załączniku I rozporządzenia (EU) 2018/848.

Nowe ujęcie kategorii działalności i kategorii produktów wymusza zmiany dokumentacji odnoszącej się do certyfikacji. Zmianie ulegną dokumenty odnoszące się do certyfikacji (których wzory przekażemy Państwu wkrótce) ale również certyfikat zgodności, którego nowy wzór został określony  w załączniku nr VI rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1006.

UWAGA: zgodnie z art. 35 ust. 4 rozporządzenia (EU) 2018/848 „podmiot lub grupa podmiotów nie są uprawnione do otrzymania certyfikatu od więcej niż jednej jednostki certyfikującej w odniesieniu do działań prowadzonych w jednym państwie członkowskim, jeżeli chodzi o tę samą kategorię produktów, nawet jeżeli ten podmiot lub grupa podmiotów zajmują się różnymi etapami, przygotowania i dystrybucji.

Powyższe oznacza, że jeżeli prowadzicie Państwo np. działalność gospodarczą związaną handlem warzywami i owocami świeżymi oraz posiadacie gospodarstwo rolne które produkuje produkty roślinne to obydwie omawiane kategorie działalności muszą podlegać kontroli jednej jednostki. Podobnie spółka zajmująca się np. przetwórstwem produktów ekologicznych i importująca równocześnie spoza UE ekologiczne produkty przetworzone musi podlegać kontroli jednej jednostki certyfikującej w obydwu omawianych kategoriach działalności z uwagi na fakt, gdyż każda z nich odnosi się do tej samej kategorii produktów.

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW NA ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA (EU) 2018/848

Certyfikaty wydane w roku 2021 zachowują swoją ważność co nie zmienia obowiązku dostosowania prowadzonych działań do nowych wymogów od dnia 1 stycznia 2022r. Jednostka na bieżąco prowadzi ocenę prowadzonych przez Państwa działań objętych dotychczasową certyfikacją pod kątem dostosowania do nowych wymogów, prosimy jednak o równoczesne wdrożenie audytów wewnętrznych na Państwa poziomie w tym zakresie.

Produkty wytworzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) 834/2007 przed 1 stycznia 2022 r., objęte wydanym certyfikatem, mogą być wprowadzane do obrotu do wyczerpania zapasów zgodnie z artykułem 60 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848.

Zgodnie z nowymi przepisami wydanie certyfikatu po 1 stycznia 2022r. na zgodność z rozporządzeniem (UE) 2018/848 wiąże się z koniecznością przeprowadzenia pełnej rocznej kontroli. Jeżeli przewidują Państwo zgłoszenie do certyfikacji nowego asortymentu produktów, nieobjętych wydanym obecnie certyfikatem, prosimy o niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem o rozszerzenie zakresu certyfikacji. Po 1 stycznia 2022r. takie rozszerzenie będzie możliwe jedynie po przeprowadzeniu u Państwa kontroli w pełnym zakresie.