ekogwarancja.pro

RODO

Szanowni Państwo

Skorzystanie z usług Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia procesu certyfikacji w wybranym przez Państwa systemie jakości żywności wymaga złożenia stosownej dokumentacji zgłoszeniowej zawierającej Państwa dane osobowe.

W związku z powyższym, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ekogwarancja PTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 116322, NIP 7122736237, REGON 432506305, Kapitał zakładowy 50.000 zł.
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z nami w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres: Dąbrowica 185P, 21-008 Tomaszowice;
  2. elektronicznie pod adresem e-mail: biuro  /@ / ekogwarancja.pl
  3. telefonicznie dzwoniąc na numer: (81) 501 68 30
 3. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. prawidłowej realizacji zawartej z Państwem Umowy o prowadzenie procesu certyfikacji, jak również prawidłowego przeglądu złożonej przez Państwa dokumentacji zgłoszeniowej przed zawarciem umowy   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO, jak również:
  2. wypełnienia przez Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. w Warszawie jako jednostki certyfikującej obowiązków prawnych wynikających z ogółu przepisów odnoszących się certyfikacji w wybranym przez Państwa systemie jakości żywności, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym dotyczących certyfikacji w wybranym przez Państwa systemie jakości żywności;
  2. inne jednostki certyfikujące oraz laboratoria, wykonujące na nasze zlecenie badania próbek pobranych w ramach procesu certyfikacji;
  3. inne podmioty wspierające prowadzenie naszej działalności gospodarczej, z którymi posiadamy zawarte umowy, np. biura rachunkowe, kancelarie prawne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy o prowadzenie procesu certyfikacji, a także po jej zakończeniu przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy oraz dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.
 6. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych;
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów odnoszących się do certyfikacji w wybranym przez Państwa systemie jakości żywności, jak również stanowi warunek niezbędny do zawarcia z Panią/Panem Umowy o prowadzenie procesu certyfikacji w wybranym systemie jakości żywności. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia ww. umowy i tym samym objęcia Państwa działalności systemem certyfikacji.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.