ekogwarancja.pro

Polityka jakości

Polityka jakości

Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. w Warszawie jako upoważniona jednostka certyfikująca świadczy usługi certyfikacji w ramach następujących systemów jakości żywności:

  • rolnictwo ekologiczne,
  • integrowana produkcja roślin.

Jednostka w wymienionych obszarach posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 102, co stanowi potwierdzenie stałego wypełniania przez nas wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy
i usługi”.

Naszym nadrzędnym celem, z uwagi na rodzaj świadczonych usług, jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym podmiotom najwyższego stopnia zaufania, że oceniane przez nas wyroby spełniają właściwe dla nich wymagania. Umożliwia to przede wszystkim funkcjonujący w spółce system zarządzania zgodny z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013. Dlatego też wykonując nasze działania w procesach certyfikacji skupiamy się w szczególności na następujących kwestiach:

  • Bezstronność – to dla nas priorytet. Ustanowiony w ramach systemu zarządzania mechanizm chroniący bezstronność na bieżąco rozpoznaje i eliminuje ewentualne ryzyka w tym zakresie. W konsekwencji każda decyzja zostaje podjęta z zachowaniem całkowitej obiektywności.
  • Kompetencje – wysokie wymagania stawiane naszym pracownikom gwarantują wysoki poziom realizacji usługi. Skutecznie wdrożyliśmy procedury zarządzania i monitorowania kompetencjami personelu, identyfikując i realizując również potrzeby szkoleniowe.
  • Poufność – wszystkie informacje uzyskane lub wytworzone w ramach procesów certyfikacji zachowujemy tylko dla siebie, gwarantując ich bezpieczeństwo. Udostępnienie takich danych następuje wyłącznie w ramach naszych obowiązków wynikających z obowiązujących aktów prawnych.
  • Odpowiedzialność – w ramach świadczonych usług ponosimy odpowiedzialność za wykazanie w sposób obiektywny, czy wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania. Taka rzetelna informacja jest niezbędna naszym klientom, żeby bezpiecznie oferować produkty na rynku.
  • Reagowanie na skargi – skutecznie reagujemy na wszelkie reklamacje i odwołania działając w oparciu o ustanowioną procedurę. Od każdej decyzji w przedmiocie certyfikacji przysługuje odwołanie umożliwiające jej ponowną weryfikację.

System zarządzania funkcjonujący w spółce przewiduje ciągłe jego doskonalenie poprzez cykliczne audyty wewnętrze i zewnętrzne, przeglądy systemu zarządzania, funkcjonowanie Komitetu Technicznego, szkolenia personelu oraz analizę informacji zwrotnych od naszych klientów. Wszelkie działania w tym zakresie są na bieżąco dokumentowane i podlegają ocenie właściwych organów nadzoru państwowego.

Działając w oparciu o powyższe zasady jesteśmy w stanie zaoferować usługi certyfikacji na najwyższym poziomie, oparte na całkowicie bezstronnej oraz kompetentnej ocenie.   

Prezes Jednostki Certyfikującej
Dr hab. Jerzy Szymona