ekogwarancja.pro

Jak zgłosić gospodarstwo do certyfikacji lub dokonać zmian

Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego
Objaśnienia dotyczące kategorii działalności
W01G Wniosek o certyfikację gospodarstwa

Formularz W01G – Wniosek o certyfikację gospodarstwa składany jest  obowiązkowo w przypadku pierwszego zgłoszenia do jednostki certyfikującej wraz formularzem „Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”.

Do wniosku o certyfikację należy dołączyć załączniki – wykazy i opisy jednostek produkcyjnych (zgodnie z prowadzoną działalnością). W stosownych przypadkach wykazy i opisy jednostki produkcyjnej mogą zostać zaktualizowane przez producenta. Dane zawarte w załącznikach mogą być zgłaszane i aktualizowane podczas kontroli przeprowadzanej w jednostce produkcyjnej.

Do „Wniosku o certyfikację gospodarstwa” składanego po raz pierwszy obligatoryjnie należy dołączyć:

a) Formularz W01G-1 – Wykaz budynków / obiektów użytkowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej- jest  wymagany w przypadku gdy w gospodarstwie znajdują się takie budynki jak np. magazyn, silos, stodoła, obora, stajnia, owczarnia, kurnik, szklarnia, spichlerz, budynek gospodarczy, budynek inwentarski czy budynki do produkcji grzybów;

b) Formularz W01G-2 – Wykaz działek ewidencyjnych użytkowanych rolniczo w gospodarstwie (dotyczy wszystkich jednostek produkcyjnych)– przekazanie informacji o działkach użytkowanych rolniczo jest obligatoryjne w przypadku prowadzenia produkcji roślinnej innej niż produkcja grzybów. Jednostka dopuszcza dołączenie informacji o działkach w formie ostatniego „Wniosku o przyznanie płatności” (np. obszarowych) złożonego do ARIMR pod warunkiem uzupełnienia informacji dotyczących sposobu użytkowania działek (E – ekologiczny, NE – nieekologiczny), rodzaju uprawy na dzień wypełnienia wniosku o certyfikację oraz pod warunkiem, że „Wniosek o przyznanie płatności” zawiera wszystkie użytkowane działki rolne  (działki nie wymienione we wniosku należy uzupełnić w formularzu W01G-2);

c) Formularz W01G-3  – Wykaz zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie (dotyczy wszystkich jednostek produkcyjnych) jest obligatoryjny w przypadku zgłoszenia produkcji zwierzęcej po raz pierwszy (dotyczy zwierząt utrzymywanych ekologicznie i nieekologicznie);

d) Formularz W01G-4  – Wykaz podwykonawców- załącznik wymagany w przypadku gdy część działalności prowadzona jest przez podwykonawców- należy opisać zakres zlecanej działalności, nazwę jednostki certyfikującej podwykonawcę oraz numer certyfikatu podwykonawcy (np. producent ekologicznych jaj kurzych zleca ich zapakowanie w pakowni zewnętrznej posiadającej certyfikat ekologiczny);

e) Formularz W01G-O – Opis jednostki produkcyjnej – należy wypełnić dla każdej jednostki produkcyjnej (np. producent posiada dwie jednostki produkcyjne, które są znacznie oddalone od siebie i wymagany czas na wykonanie kontroli jest dłuższy niż jeden dzień roboczy, wówczas należy wypełnić opis jednostki dla każdej lokalizacji);

f) Formularz W01G-OG  – Opis jednostki produkcyjnej -produkcja grzybów – wymagany podczas zgłoszenia do certyfikacji produkcji grzybów.

Jeżeli przesłana przez producenta dokumentacja, o której mowa powyżej jest niekompletna, jednostka certyfikująca wzywa producenta do usunięcia braków w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, jednostka certyfikująca informuje producenta o odmowie certyfikacji we wnioskowanym zakresie.

Umowa o prowadzenie procesu certyfikacji jest zawierana po pozytywnej ocenie przesłanej dokumentacji.


Dokumentacja zgłoszeniowa wykorzystywana jest do robienia zmian w odpowiednim zakresie.

Umowa o prowadzenie procesu certyfikacji w produkcji ekologicznej (wydanie 2)
Cennik 2023

Dokumentację należy przesłać na adres:
Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o.
Dąbrowica 185 P /k Lublina
21-008 Tomaszowice

Dane kontaktowe:
dokumentacja   @   ekogwarancja.pro
+48 222 908 900