ekogwarancja.pro

Certyfikacja krok po kroku

Certyfikacja krok po kroku

  1. Aby uzyskać certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań systemu QMP należy wypełnić, podpisać i wysłać WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ i UMOWĘ na adres:
    Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o., Dąbrowica 185 P, 21-008 Tomaszowice.
  2. Po otrzymaniu wniosku w biurze Jednostki Certyfikującej nastąpi jego przegląd. Wynikiem przeglądu poprawnie wypełnionego wniosku jest zaplanowanie u producenta audytu potwierdzającego zgodność produkcji z wymaganiami systemu QMP.
  3. Audyt. Podczas audytu sporządzany jest protokół podpisywany przez inspektora i właściciela gospodarstwa lub osobę przez niego upoważnioną. Kopię protokołu inspektor zostawia u producenta.
  4. Na podstawie protokołu i dokumentacji będącej w posiadaniu Jednostki Certyfikującej wydawana jest decyzja o przyznaniu certyfikatu. Certyfikat wydawany jest na okres 14 miesięcy. Przy odnowieniu certyfikatu procedura jest taka sama jak przy jego uzyskaniu.